Publications

Papers on pulsars and transients search

 1. The Discovery of New Pulsars on the BSA LPI Radio Telescope. I
  Tyul'bashev S. A., Tyul'bashev V. S.
  Astronomicheskii Tsirkulyar, 2015, v.1624, pp.1-4 (abstract in English and text in Russian)
 2. The Discovery of New Pulsars on the BSA LPI Radio Telescope. II
  Tyul'bashev S. A., Tyul'bashev V. S.
  Astronomicheskii Tsirkulyar, 2015, v.1625, pp.1-4 (abstract in English and text in Russian)
 3. Detection of new pulsars at 111 MHz
  Tyul'bashev S.A., Tyul'bashev V.S., Oreshko V.V., Logvinenko S.V.
  Astronomy Reports, 2016, V.60, No.2, pp.220-232
 4. The Discovery of Radio Transients at 111 MHz
  Tyul'bashev S. A., Tyul'bashev V. S.
  Astronomicheskii Tsirkulyar, 2017, v.1636, pp.1-6 (abstract in English and text in Russian)
 5. Search for and Detection of Pulsars in Monitoring Observations at 111 MHz
  S. A. Tyul’bashev, V.S.Tyul’bashev, M.A.Kitaeva, A. I. Chernyshova, V.M.Malofeev, I.V.Chashei, V.I.Shishov, R. D. Dagkesamanskii, S.V.Klimenko, I. N. Nikitin, and L. D. Nikitina
  Astronomy Reports, 2017, Vol.61, No.10, pp.848–858.
 6. Detection of Five New RRATs at 111 MHz
  S. A. Tyul’bashev, V.S.Tyul’bashev, V.M.Malofeev, S.V.Logvinenko, V.V.Oreshko, R.D.Dagkesamanskii, I.V.Chashei, V.I.Shishov, and N.N.Bursov
  Astronomy Reports, 2018, Vol.62, No.1, pp.63–71.
 7. Detection of 25 new rotating radio transients at 111 MHz
  Sergey A. Tyul'bashev, Vladislav S. Tyul'bashev, Valery M. Malofeev
  Astronomy & Astrophysics, 2018, Vol.618, id.A70, 5 pp.
 8. Detection of Five New Pulsars with the BSA LPI Radio Telescope
  S.A. Tyul’bashev, M.A. Kitaeva, V.S. Tyul’bashev, V.M. Malofeev, and G.E. Tyul’basheva
  Astronomy Reports, 2020, Vol.64, No.6, pp.526–532.

Research papers

 1. Investigation of radio pulsar emission features using power spectra
  V.M.Malofeev and S.A.Tyul’bashev
  Research in Astronomy and Astrophysics, 2018, Vol.18, ID 096